Voorwaarden

Lees de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst zorgvuldig door aangezien ze bepalend zijn voor uw relatie met Keylite Roof Windows Limited (het “bedrijf”, “wij” of “ons”) en de groothandelaar die u hebt gekozen om de relevante goederen aan u (het “individu”) te leveren, en aangezien ze de aansprakelijkheid van ons en de groothandelaar jegens u beperken.

We treden op als de vertegenwoordiger van de groothandelaar die u hebt gekozen en we zijn gemachtigd om op te treden als diens vertegenwoordiger om namens hen en op grond van deze voorwaarden rechtstreeks tussen de groothandelaar en u verkoopcontracten af te sluiten van goederen via deze site. Het bedrijf is niet de verkoper/groothandelaar van de artikelen. Het contract is derhalve gesloten tussen u en de groothandelaar en al uw rechten en rechtsmiddelen met betrekking tot de verkoop en levering van de relevante goederen zijn jegens de groothandelaar.

Door te klikken op “Ik ga akkoord” aan het eind van dit scherm en door de site te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen u en ons en de groothandelaar. Verwijzingen naar “u” en “uw” zijn naar u als individu. Als u de site gebruikt of goederen aanschaft als bedrijf, stemt u ook namens dat bedrijf met deze voorwaarden in en omvatten verwijzingen naar “u” en “uw” ook uw bedrijf.

1. Prijs en betaling

1.1 We dienen betaling te ontvangen (als vertegenwoordiger van en namens de groothandelaar) van de totaalprijs van de goederen die u bestelt, voordat uw bestelling kan worden geaccepteerd. Zodra betaling door ons als vertegenwoordiger van en namens de groothandelaar is ontvangen, bevestigen we dat uw bestelling is geaccepteerd door u een e-mail te sturen op het e-mailadres dat u in uw bestelling hebt opgegeven. De acceptatie van uw bestelling doet een wettelijk bindend contract tussen u en de groothandelaar ontstaan voor de verkoop en aankoop van de bestelde goederen.

1.2 De te betalen prijzen voor goederen die u bestelt, zijn zoals aangegeven op de site en zijn inclusief eventuele BTW of andere belastingen. U dient €10,00 extra te betalen voor levering van bestellingen van €200,00 of minder.

1.3 U dient alle verschuldigde betalingen te voldoen zonder enige aftrek, zij het door middel van compensatie, tegeneis, korting, prijsvermindering of op enige andere wijze.

2. Recht op annulering contract/ retouren

2.1 U kunt uw contract tot aan het einde van de zevende werkdag na de datum dat u de bestelde goederen hebt ontvangen, op elk moment annuleren. U hoeft, gelet op de bepalingen van deze clausule, geen reden op te geven voor het annuleren van uw contract noch hoeft u een boete te betalen. Als u uw contract wilt annuleren, moet u ons daar schriftelijk van op de hoogte stellen.

2.2 Als u de goederen hebt ontvangen voordat u uw contract annuleerde, moet u ofwel de goederen zo spoedig mogelijk per verzekerde transporteur en met aantekening van levering ongeopend en onbeschadigd terugsturen naar de groothandelaar of contact met ons opnemen zodat wij voor u kunnen regelen dat de goederen worden opgehaald, in beide gevallen voor uw eigen risico en rekening. Indien we de goederen voor u ophalen, rekenen we een minimumtarief van €40,00 plus BTW als de artikelen moeten worden opgehaald. Dit is een minimumtarief voor ophalen en dit kan hoger zijn, afhankelijk van de locatie waar de goederen worden opgehaald. Afleveringskosten (indien van toepassing) worden niet vergoed indien de goederen zijn verzonden.

2.3 Indien u uw recht om te annuleren onder clausule 2.1 uitoefent, worden bovendien herbevoorradingskosten ten bedrage van 25% van de factuurwaarde van de geannuleerde goederen in rekening gebracht. Deze clausule 2.3 is niet van toepassing indien u het contract hebt gesloten als consument.

2.4 Goederen moeten ongeopend worden geretourneerd in de oorspronkelijke verpakking en in dezelfde staat als waarin ze aan u zijn geleverd of beschikbaar zijn gesteld voor afhaling door u (wat van toepassing is). Alle artikelen moeten voldoende beschermd worden geretourneerd om schade te voorkomen.

2.5 Zodra u ons op de hoogte hebt gesteld van de annulering van uw contract overeenkomstig clausule 2.1, wordt enig bedrag dat aan ons is gedebiteerd met uw creditcard of bankpas, binnen 30 dagen na uw annulering op uw rekening gecrediteerd, op voorwaarde dat u hebt voldaan aan de verplichtingen onder clausule 2.2 om de betreffende goederen te retourneren of gereed te maken voor afhaling in een ongeopende en onbeschadigde staat. De verantwoordelijkheid voor terugbetaling aan u ligt bij ons totdat we uw betaling aan de groothandelaar doorgeven, waarna de groothandelaar de verantwoordelijkheid heeft om een dergelijke terugbetaling aan u te verrichten. We zijn gerechtigd om de rechtstreekse kosten voor het terugkrijgen van de goederen (als u niet voldoet aan de bovengenoemde bepalingen) en/of de leveringskosten en/of de ophaalkosten die u ons verschuldigd bent, in mindering te brengen op het bedrag dat aan u moet worden gecrediteerd.

3. Levering

3.1 U wordt de eigenaar van de goederen die u hebt besteld wanneer deze aan u zijn geleverd of als u, op onrechtmatige wijze, de goederen niet in ontvangst hebt genomen op het moment dat de groothandelaar de levering van deze goederen heeft aangeboden, of, op een later tijdstip, wanneer de volledige betaling van de goederen en alle bijkomende kosten is verricht. Zodra de goederen zijn afgeleverd, zijn ze voor uw eigen risico en zijn wij, noch de groothandelaar, aansprakelijk voor verlies of vernieling van de goederen. Indien de goederen moeten worden afgehaald, wordt het risico overgedragen op het moment dat de goederen beschikbaar zijn gesteld voor ophalen en u daarvan op de hoogte bent gesteld. Kennisgeving omvat hier mondelinge of telefonische kennisgeving.

3.2 Genoemde leveringsdatums zijn bij benadering en wij, noch de groothandelaar, zijn aansprakelijk voor eventuele vertraging in de levering van de goederen, om wat voor reden dan ook. Een tijdstip voor levering zal niet van wezenlijk belang zijn.

4. Beperking van aansprakelijkheid

4.1 Alle garanties, voorwaarden en ander bepalingen die door statuut of gewoonterecht of anderszins worden geïmpliceerd, zijn, voor zover dit wettelijk is toegestaan, uitgesloten van deze overeenkomst.

4.2 Niettegenstaande de bovengenoemde bepalingen van deze clausule 5, is onze aansprakelijkheid niet beperkt in het geval van fraude onzerzijds of ten aanzien van overlijden of persoonlijk letsel dat is veroorzaakt door nalatigheid onzerzijds; is de aansprakelijkheid van de groothandel niet beperkt in het geval van fraude zijnerzijds of ten aanzien van overlijden of persoonlijk letsel dat is veroorzaakt door nalatigheid zijnerzijds; en niets in deze overeenkomst is bedoeld om rechten die u hebt als consument onder de vigerende lokale wetgeving te beperken (als u een contract sluit als consument) of andere statutaire rechten die niet mogen worden uitgesloten, te beperken.

UW AANDACHT WORDT IN HET BIJZONDER GEVESTIGD OP DE BEPALINGEN VAN CLAUSULE 4.3

Behoudens clausule 4.2:-
4.3 We treden op als vertegenwoordiger van en namens de groothandelaar en aanvaarden ingevolge hiervan derhalve geen aansprakelijkheid jegens u (met inbegrip van en zonder beperking contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid als gevolg van een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid of inbreuk op een wettelijke plicht), een verkeerde voorstelling van zaken of anderszins, enige gevolgschade (met inbegrip van bedrijfsschade zoals verloren gegane gegevens, gederfde winsten of bedrijfsonderbreking), kosten, uitgaven of andere vorderingen tot vergoeding van gevolgschade van welke aard dan ook (en hoe dan ook veroorzaakt), en we doen geen bewering of geven geen enkele garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van en zonder beperking, dat de groothandelaar zal presteren zoals beloofd. Aangezien we optreden als alleenvertegenwoordiger van de groothandelaar, stemt u ermee in dat, wanneer zich een geschil voordoet, we geen aansprakelijkheid aanvaarden en vrijwaart u ons van alle vorderingen, eisen en schaden (werkelijke schade en gevolgschade) die voortkomen uit of op enigerlei wijze verband houden met dergelijke geschillen.

5 Inruilen van defecte goederen

5.1 Onder alle voorbehoud van uw rechten onder clausule 2, inspecteert u de goederen bij ontvangst en wordt u geacht deze te hebben geaccepteerd tenzij u binnen 14 dagen na levering van de goederen of na beschikbaarstelling van de goederen voor afhaling (zoals aan u bekendgemaakt op hierboven genoemde wijze) (wat van toepassing is) ons schriftelijk op de hoogte hebt gesteld van enig gebrek of enige fout of onvolkomenheid.

5.2 Tenzij er sprake is een verzendfout of productgebrek, wordt er geen restitutie verleend met betrekking tot vervoerskosten van retouren.

5.3 Indien goederen gebrekkig zijn en u hebt ons daarvan in kennis gesteld overeenkomstig clausule 4.1 hierboven, zal de groothandelaar naar eigen keuze restitutie verlenen van de betaalde prijs of de gebrekkige goederen herstellen of vervangende goederen leveren.

6. Kennisgevingen

6.1 Alle kennisgevingen aan ons geschieden via e-mail op online@keyliteroofwindows.com; Behoudens het hierin bepaalde, geschieden alle kennisgevingen aan u hetzij op het e-mailadres of op het postadres dat u opgeeft tijdens een bestelprocedure.

6.2 Een kennisgeving wordt als ontvangen beschouwd wanneer een e-mailbericht is ontvangen (of anders op de volgende werkdag als het bericht in een weekeinde of op een officiële feestdag is ontvangen op de plaats van ontvangst) of 3 dagen na de datum van terpostbezorging.

7. Algemeen

7.1 Elk recht of rechtsmiddel van het bedrijf of de groothandelaar onder deze overeenkomst is onverminderd de andere rechten en rechtsmiddelen van het bedrijf of de groothandelaar, al dan niet onder deze overeenkomst.

7.2 Indien enige bepaling van deze overeenkomst door een rechtbank, tribunaal of andere bevoegde bestuurlijke instantie geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig, nietig, nietig te verklaren, onuitvoerbaar of onredelijk wordt verklaard, zal die bepaling in de mate van dergelijke onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid, onuitvoerbaarheid of onredelijkheid geacht worden geen deel uit te maken van deze overeenkomst en zullen de overige bepalingen van de overeenkomst en het resterende deel van een dergelijke bepaling volledig van kracht blijven.

7.3 Als het bedrijf of de groothandelaar enige bepaling van deze overeenkomst niet of laattijdig handhaaft of gedeeltelijk handhaaft, wordt dat niet opgevat als het doen van afstand van hun respectieve rechten onder deze overeenkomst.

7.4 Het afstand doen door het bedrijf of de groothandelaar van enige inbreuk op of niet-nakoming van een bepaling van het contract door u, wordt niet beschouwd als het afstand doen van enige volgende inbreuk of niet-nakoming en is op geen enkele manier van invloed op de overige bepalingen van deze overeenkomst.

7.5 De samenstelling, het bestaan, de constructie, de uitvoering, de geldigheid en alle aspecten van deze overeenkomst worden beheerst door het Noord-Ierse recht en de deelnemende partijen onderwerpen zich aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Noord-Ierse rechtbanken.

Contactgegevens:
T. 0223-642654
F. +31 (0) 223 641643De Stek 111771 SPWieringerwerfNederlandBTW-nr:
818416014B01